Obchodní podmínky a reklamace

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vážení zákazníci,

v našem specializovaném internetovém obchodě, který vychází z tradice kamenných obchodů společnosti ellex gk,s.r.o. najdete široký sortiment elektronických výrobků. Veškeré zboží si můžete objednat v klidu a pohodlí domova, tzn. kromě ceny, kterou zaplatíte za zboží (případně jeho dodání) a poplatku za připojení k internetu (které ovšem platíte svému zprostředkovateli), Vám tato operace nezabere žádný volný čas a nebudou s ní spojeny žádné další náklady! Zboží si můžete odebrat a zaplatit několika způsoby, které Vám budou nabídnuty při finalizaci objednávky.


1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi prodávajícím - provozovatelem a zákazníky - kupujícími při nákupu v internetovém obchodě www.zeiss.ellexgk.cz


2. Informace o prodávajícím

ellex gk, s.r.o. České Budějovice, sídlem Doudlebská 1522/ 25, 370 11 České Budějovice, IČ:63910322, DIČ:CZ6391022, vedená KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 5907


3. Kupující

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se dále rozumí:

Kupujícím - fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu,

spotřebitelem – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Pro případ pochybností se podnikatelem rozumí každý, kdo se vůči prodávajícímu identifikuje identifikačním číslem (IČ) a pod tímto číslem vůči podnikajícímu činí právní úkony,

podnikatelem – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele,

 

4. Sdělení před uzavřením smlouvy


Prodávající tímto ve smyslu ust. § 1820 občanského zákoníku sděluje před uzavřením kupní smlouvy kupujícímu následující:

     a) Náklady na prostředky komunikace na dálku (internetové a telefonické připojení) se neliší od základní sazby, kterou 
        zákazník hradí v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá.

     b) Prodávající požaduje úhradu kupní ceny v plné výši před převzetím zboží kupujícím, nebude-li výslovně sjednáno jinak.

     c) Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy je obsaženo v dokumentu „Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy“

    d) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli  podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, o dodávce novin, periodik nebo časopisů, o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

    e) Uzavřená smlouva bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího.

    f) Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

    g) Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy a možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky jsou popsány v sekci objednávka a uzavření kupní smlouvy.


5. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


Seznam zboží na internetových stránkách www.zeiss.ellexgk.cz je katalogem obvykle prodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek uvedených na internetových stránkách. Aktuální dostupnost bude zákazníkovi sdělena na základě poptávky, případně potvrzena na základě objednávky. Sortiment zboží kopíruje momentální nabídku velkoobchodních dodavatelských společností pro Českou republiku. Pokud již vybrané zboží nelze ze zdrojů v ČR zajistit, nemá prodávající jakoukoli možnost tuto skutečnost ovlivnit. Prodávající si proto vyhrazuje právo v případě nedosažitelnosti zboží nabídnout náhradní řešení, případně stornovat objednávku.

Zákazník provádí objednávku jednotlivými kroky, ke kterým je naváděn uživatelským rozhraním internetového obchodu. Zadáním objednávky kupující stvrzuje, že se předem seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou zákazníků k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.zeiss.ellexgk.cz

Odeslání objednávky je návrhem na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky prodávajícím.

Před odesláním objednávky je kupující v internetovém obchodu vyzván ke kontrole zadaných dat. Kupující je povinen údaje zkontrolovat, pozdější změny zadaných údajů jsou možné pouze se souhlasem prodávajícího. Prodávající i zákazník mohou zrušit objednávku zákazníku nejpozději do potvrzení objednávky prodávajícím. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze na základě vzájemné dohody prodávajícího a zákazníka.


6. Ochrana osobních údajů


Zadáním objednávky v internetovém obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Prodávající se je zavazuje neposkytnout třetím osobám s výjimkou sdělení údajů pro případnou dopravu a doručení zboží.

Se sdělenými osobními údaji nakládá prodávající pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a to zejm. s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 6) zákona. Osobní data jsou uložena v neveřejném sektoru serveru prodávajícího a jsou technicky zabezpečena proti zneužití. Společnost ellex gk, s r.o. je registrovaným správcem osobních údajů a získané osobní údaje užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti.

Na žádost kupujícího prodávající po provedení nákupu veškeré osobní údaje týkající se zákazníka nebo jeho nákupů zlikviduje. V případě, že kupující z jakéhokoli důvodu nechce nadále využívat služeb internetového obchodu, nebo si přeje smazat svůj účet a odstranit své osobní údaje, může předat svůj požadavek správci internetového obchodu emailem na adresu obchod@ellexgk.cz, který smazání zákaznického účtu zajistí.

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy zde.


7. Ceny


Zákazník kupuje zboží za cenu platnou v době uskutečnění objednávky. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou aktualizovány, s platností pro příslušný den. V případě, jedná-li se o speciální dodávky zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající stanoví cenu individuálně a zákazníkovi předem oznámí cenu a termín dodání. Tato cena může být změněna v závislosti na aktuální situaci na trhu, případě v závislosti na vývoji kurzu české měny vůči zahraničním měnám. Zákazník není povinen takto změněnou cenu akceptovat a je oprávněn objednávku zrušit.

Ceny jsou na internetových stránkách uváděny jako ceny konečné, včetně DPH. Zákazník je při vytváření objednávky seznámen s celkovou cenou včetně DPH a dalších případných poplatků, které jsou specifikovány níže.

Další případné slevy je možné získat při vyhlášení speciálních slevových akcí, které jsou omezeny časově i počtem kusů a modelů.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon) pro uskutečnění objednávky hradí zákazník v běžné výši v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá.

 

8. Platební podmínky


Platební podmínky jsou stanoveny níže pro jednotlivé typy odběru zboží.


9. Dodací termíny


Termín dodání bude kupujícímu sdělen při potvrzení objednávky. Bude-li termín dodání delší než 14 dnů, je prodávající oprávněn objednávku zrušit. V případě využití přepravní služby se dodáním rozumí předání k přepravě.


10. Dodání zboží


Osobní odběr
Zákazník si vyzvedne objednané zboží v provozovně prodávajícího na adrese:

České Vrbné 2407, 370 11 České Budějovice
Při volbě tohoto typu dodání prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku, kdy je zboží na provozovně připraveno k odběru. 
Kupující v tomto případě dopravu nehradí.

Možnosti platby:

   • Platba v hotovosti
   • Platba platební, kreditní či úvěrovou kartou při převzetí zboží - Zde může být naúčtován poplatek za platební kartu.
   • On-Line platba platební, kreditní či úvěrovou kartou předem při objednání zboží 
   • Převodem pomocí Zálohové faktury, která bude na vyžádání zaslána elektronickou poštou
   • Splátky Hello Bank

Osobní odběr je zdarma.


Poštou
Odeslání zboží prostřednictvím České pošty. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku předáním zásilky k přepravě. Při odběru zboží v celkové ceně nižší než 10.000,- Kč včetně DPH hradí zákazník poštovné a balné ve výši 120,- Kč. Při odběru zboží v celkové ceně přesahující částku 10.000,- Kč hradí náklady na poštovné a balné prodávající. Při zaslání zboží prostřednictvím České pošty bude zásilka uložena k vyzvednutí na nejbližší poště dle podmínek České pošty.

Možnosti platby:

   • Převodem pomocí Zálohové faktury, která bude na vyžádání zaslána elektronickou poštou

   • Dobírkou při převzetí doručeného zboží

   • Platba platební kartou při převzetí doručeného zboží u dopravce

   • Splátky Hello Bank

   • Platební brána společnosti ComGate Payments, a.s. 


Spediční službou
Odeslání zboží prostřednictvím spediční služby PPL. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku předáním zásilky k přepravě. Při odběru zboží v celkové ceně nižší než 10.000,- Kč včetně DPH hradí zákazník přepravné a balné ve výši 120,- Kč. Při odběru zboží v celkové ceně přesahující částku 10.000,- Kč hradí náklady na dopravu a balné prodávající. V případě dodání zboží prostřednictvím spediční služby bude zákazník vyrozuměn o dodání řidičem konajícím rozvážku a bude s ním dohodnut termín převzetí dle podmínek přepravce.
   • Převodem pomocí Zálohové faktury, která bude na vyžádání zaslána elektronickou poštou

   • Dobírkou při převzetí doručeného zboží

   • Platba platební kartou při převzetí doručeného zboží u dopravce

   • Splátky Hello Bank

   • Platební brána společnosti ComGate Payments, a.s. 

Je-li platba hrazena bankovním převodem a systém požaduje zadání 10-místného čísla účtu před lomítkem, je třeba uvádět číslo účtu prodávajícího ve formátu 0307748021/0100, tedy s vynecháním pomlčky a přidáním nuly. Platba je pak bez problému připsána na účet prodávajícího.

Dotazy k platbám a reklamacím platební brány Comgate

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267


11. Reklamace


Případné reklamace zboží budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu prodávajícího uveřejněného na internetových stránkách viz. níže a příslušnými platnými právními předpisy ČR.


12. Práva a povinnosti prodávajícího


    a) Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, a dodat objednané zboží dle zvoleného způsobu dodání v termínu, který sdělí kupujícímu při potvrzení objednávky. Dodávané zboží vždy obsahuje daňový doklad a český návod k použití.

    b) Prodávající je oprávněn odmítnout další objednávku, pokud kupující neuhradí kupní cenu, nebo objednané zboží neodebere.

    c) Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit pouze před dodáním zboží v případě jeho nedostupnosti nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením bude kupující kontaktován a smluven další postup.


13. Práva a povinnosti kupujícího


   a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou doručovací a fakturační adresu, na kterou mu má být zboží dodáno.
   b) Kupující je povinen objednané zboží odebrat a uhradit kupní cenu včetně dalších poplatků, se kterými bude předem seznámen.


14. Závěrečná ustanovení


Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách v den uskutečnění objednávky zákazníkem. Účinnost všeobecných obchodních podmínek nastává 1.1.2014. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy:

Právo odstoupit od smlouvy
Spotřebitel, nikoli zákazník nakupující na IČ,má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost ellex gk, s.r.o, jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Účinky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.

V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Vrácení zboží
Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: elllex gk, s.r.o, České Vrbné 2407, 370 11 České Budějovice

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. 

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží


Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Všeobecná ustanovení
Pro účely tohoto reklamačního řádu (dále jen „RŘ") se rozumí:

prodávajícím - obchodní společnost ellex gk, s.r.o, se sídlem Doudlebská 1522/25, 370 06 České Budějovice

kupujícím - fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu,

spotřebitelem – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Pro případ pochybností se podnikatelem rozumí každý, kdo se vůči prodávajícímu identifikuje identifikačním číslem (IČ) a pod tímto číslem vůči podnikajícímu činí právní úkony,

podnikatelem – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele,

kupní smlouvou - právní úkon, který se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem (dále jen „NOZ"), podle kterého prodávající prodává zboží kupujícímu a kupující jej za kupní cenu od prodávajícího kupuje,

zbožím - movitá věc,

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a upravuje vztahy a postup při vyřizování reklamací zboží kupujícími při nákupu v internetovém obchodě a v provozovnách prodávajícího.

 

Odpovědnost z vadného plnění
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména, že v době, kdy Kupující zboží přezval,

   a) Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
    b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

    c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
    d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

    e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytla u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to však neplatí

   a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

   b) u opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

   c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

   d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaného zboží s neschválenými součásti či softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost kupující při objednávce výslovně nepožadoval, nebo jejich kompatibilita nebyla prodávajícím výslovně uvedena. Zároveň prodávající negarantuje funkčnost softwaru ve verzích, které nejsou vhodné pro objednaný operační systém, pokud taková funkčnost u podobného zboží není obvyklá.

 
Práva z vadného plnění


Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Má-li zboží vadu, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného dokladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Uplatnění reklamace


Práva z odpovědnosti za vady zboží uplatňuje kupující, popř. za něj osoba jím písemně zmocněná bez zbytečného odkladu po výskytu vady, a to s tím, že od výskytu vady nesmí být zboží dále užíváno.

Při uplatnění reklamace je nutné předložit reklamované zboží spolu s originálem dokladu o koupi, záručním listem byl-li vydán a vytknout uplatněné vady a zvolit způsob nápravy, který si kupující zvolil.

Kupující tak může učinit osobně u prodejce, kde byl nákup uskutečněn nebo si může zvolit síť Autorizovaných servisních center v ČR.

Prodávající resp. servisní centrum vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo v souladu s výše uvedeným uplatnil (dále jen „reklamační protokol"). V reklamačním protokolu se též uvádějí údaje o provedení opravy

a o době jejího trvání, rozhodnutí prodávajícího o uplatněných vadách a právům z toho vyplývajícím. Reklamační protokol podepisují prodávající i kupující. Při reklamaci je nutno doložit nákupní doklad.

Výrobní číslo zboží uvedené na nákupním dokladu musí být totožné s výrobním číslem reklamovaného zboží.

 

Vyřízení reklamace


Je-li kupujícím spotřebitel, rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Kupující je povinen si zboží po uplynutí 30 denní lhůty vyzvednout.

Je-li kupujícím podnikatel, vyřídí prodávající reklamaci v přiměřené lhůtě.

Bude-li uplatnění práv z odpovědnosti za vady nedůvodné a prodávajícímu vzniknou z tohoto důvodu náklady, zejména na odborné posouzení vady či na právní zastoupení, má prodávající právo na jejich náhradu.

V případě, že kupující oprávněně odstoupí od kupní smlouvy, bude mu kupní cena vrácena převodem na účet kupujícího se splatností 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Vydání reklamovaného zboží


Reklamované zboží po vyřízení reklamace vydá prodávající osobě, která předloží originál reklamačního protokolu, nebo která se identifikuje jako osoba, se kterou byla uzavřena kupní smlouvy.


Závěrečná ustanovení


Tento reklamační řád je účinný pro kupní smlouvy uzavřené ode dne 1.1.2014. Reklamační řád platí pro internetový obchod ve znění uvedeném na internetových stránkách v den uskutečnění objednávky zákazníkem,

pro prodej v provozovnách pak ve znění vyvěšeném v příslušné provozovně v den uzavření kupní smlouvy.

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz 
Web: adr.coi.cz 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Zpracoval:

Ing. Tomáš Glaser,

jednatel společnosti ellex gk, s.r.o

email:tomas.glaser@ellexgk.cz